Vienna Airport

       

blíže, pohodlněji, laciněji

  
ONLINE REZERVACE


lístek na den od 1,- EUR

LÉTO SPECIÁL 2016!


až 8 dny v parkovacích garážích 3 za pevnou cenu € 89,--


Více informací

ONLINE REZERVACE


Zarezervujte si své parkovací místo ONLINE! 

Od nynějška je možné rezervovat a zaplatit krátkodobé parkoviště na letišti Vídeň také online. Přesné cenové srovnání různých možností parkování usnadní rezervaci parkovišť.

EXECUTIVE CARD


The Vienna Airport Executive Card is an attractive option for frequent flyers.

Further information can be found at www.viennaairport.com/en/executivecardFAQ pro online rezervaci parkování

Jak vjedu na parkoviště?

U vstupní závory podržte svůj čárový kód (vytištěný nebo v mobilním telefonu) u čtečky. Poté obdržíte parkovací lístek, který je již nakódovaný pro výjezd. Parkovací lístek prosím chraňte před působením světla, horka a vlhka. Držte se navigačního systému a vyberte si nejbližší volné místo.

Mohu vjet na parkoviště před rezervovaným časem?

Vjezd je umožněn již dvě hodiny před rezervovaným začátkem parkování.

 

Co mám dělat, když jsem si vytáhl/a u vjezdu lístek, aniž bych se vjezdu autorizoval/a čárovým kódem?

Pokud se Vám stane, že omylem vytáhnete parkovací lístek, můžete do 10 minut parkovací prostor znovu opustit a poté do něho opětovně vjet za použití svého čárového kódu.

 

Musím před výjezdem k pokladnímu automatu?

Ne, tuhle cestu si můžete ušetřit. Můžete jet k východu rovnou autem.

 

Jak vyjedu z parkoviště?

Po zasunutí parkovacího lístku do výjezdního sloupu se závora automaticky otevře.

 

Co mám dělat, když jsem překročil/a rezervovanou dobu?

Dojde-li k překročení rezervovaného času, dopočítá se dodatečná doba parkování na základě vyvěšených tarifů. Zaplatit můžete u výjezdního sloupu pomocí kreditní karty, případně u pokladního automatu. Po stisku potvrzovacího tlačítka obdržíte stvrzenku.

 

Mohu parkování stornovat nebo změnit?

Stornování rezervace je možné podle bodu 5 Všeobecných obchodních podmínek. Změna na jiné datum není možná.

 

Získám s rezervací přiřazeno konkrétní parkovací místo?

Konkrétní parkovací místo Vám přiřazeno nebude, zaručíme Vám však volné parkovací místo na zvoleném rezervovaném parkovišti.

 

Jak získám fakturu?

Potvrzení rezervace má platnost faktury.

 

Na koho se mám obrátit v případě nějakého problému?

U všech vstupních a výstupních závor se nachází informační (nouzové) tlačítko, který Vás spojí s naším personálem. Ten je připraven 24 hodin denně, 7 dní v týdnu odpovídat na Vaše otázky.

 

Mohu vjet na parkoviště a vyjet z něho víckrát?

Ne, povolení se vztahuje pouze na jeden vjezd na parkoviště a výjezd z něho.

 

Dostanu zpět peníze, pokud odjedu dříve, než jsem měl/a rezervováno?

Ne, vrácení úhrady není možné.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na letišti Vídeň


Ke stažení


Flughafen Wien Aktiengesellschaft
P
ostfach 1
1300 Wien-Flughafen1. Všeobecné informace

Následující Všeobecné obchodní podmínky pro online rezervaci parkování (dále jen

VOP"), jakož i podmínky parkování ve své aktuální verzi jsou součástí smlouvy o užívání parkovacího místa.  Vztahují se k uzavření smlouvy o užívání parkovacího místa a k chování v garážových i venkovních parkovacích prostorách (dále jen „parkoviště").

Uzavřením smlouvy o užívání parkovacího místa (viz bod 2), bere zákazník (dále jen „uživatel") na vědomí následující podmínky a zavazuje se k jejich dodržování.


2. Smlouva

2.1.    S poskytnutím služeb online rezervačního systému ještě není spojena žádná právně závazná nabídka společnosti Flughafen Wien AG (dále jen „FWAG"), ale pouze nezávazná výzva pro uživatele, aby předložil nabídku na uzavření smlouvy o užívání parkovacího místa v souladu s následujícími podmínkami.

2.2.    Stisknutím funkčního tlačítka „závazně objednat!" podává uživatel závaznou a neodvolatelnou nabídku na uzavření smlouvy o užívání parkovacího místa.

2.3.    Přijetí nabídky proběhne formou potvrzení rezervace ze strany FWAG. Ta bude odeslána elektronicky bezprostředně po odevzdání nabídky. Tím smlouva nabude účinnosti.

2.4.    Uzavřením smlouvy o užívání parkovacího místa se FWAG zavazuje přenechat je k užívání uživateli na parkovišti uvedeném v potvrzení rezervace, na dobu uvedenou a definovanou v potvrzení rezervace (doba užívání) a oproti zaplacení parkovného stanoveného v potvrzení rezervace (pronájem). Zákazník (uživatel) však nemá žádný nárok na poskytnutí nějakého konkrétního parkovacího místa na parkovišti sjednaném v potvrzení rezervace.
2.5.    Maximální přípustná doba užívání místa činí 30 dní.


3. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je výlučně a výhradně úplatné přenechání parkovacího stání pro užívání v souladu s potvrzením rezervace.     Předmětem smlouvy rozhodně není úschova, hlídání, případně monitorování odstaveného vozidla nebo poskytnutí pojistného krytí. To platí i pro případ, že je personál FWAG na parkovišti přítomen nebo je parkoviště monitorováno kamerovým systémem.


4. Parkovné
Parkovací poplatek je splatný ihned při rezervaci kreditní kartou. Dotyčná částka bude na výpisu plateb kreditní kartou uživatele označena účelem platby „Flughafen Wien AG, Wien". Ceny, které se zobrazí v okamžiku rezervace, jsou platné pouze pro rezervaci prostřednictvím pro online rezervačního systému FWAG a platí výhradně pro rezervované období.


5. Storno / Odstoupení od smlouvy

Zrušení rezervace nebo odstoupení od smlouvy je možné pouze za následujících podmínek.

 

Odstoupení od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů po uzavření smlouvy je v souladu s bodem 2.3 možné zdarma, přičemž datum uzavření smlouvy se do této doby nepočítá.

 

Stornopoplatky:

a)  ve lhůtě do 14 dnů po uzavření smlouvy v souladu s bodem 2.3 (datum uzavření smlouvy se nezapočítává): zdarma;

b)  0 % ze zaplaceného poplatku do 14 dnů před začátkem parkování, pak již bezplatné storno není možné;

c)  30 % ze zaplaceného poplatku do 8 dnů před začátkem parkování;

d) 50 % ze zaplaceného poplatku do 2 dnů před začátkem parkování;

e) 100 % zaplaceného poplatku do 1 dne před začátkem parkování.

Od stornopoplatků jsou osvobozeny podle bodu 5 b) až e) speciální nabídky, pokud je tak výslovně uvedeno.

 

V případě odstoupení od smlouvy nebo storna bude zákazníkovi již zaplacený poplatek po odečtení případných nákladů podle bodu 5 a) až d) navrácen ve stejné formě, jakou proběhla platba.

5.1.    Vjezd

Uživatel musí přidržet čárový kód vytištěný na potvrzení rezervace u vjezdu na parkoviště u čtečky. Poté uživatel obdrží u vjezdového sloupu parkovací lístek. Při vjezdu na parkoviště v rezervovaném čase (nebo maximálně 2 hodiny předem) pomocí čárového kódu rozpozná vstupní sloup automaticky online rezervaci, vydá zdarma parkovací lístek a otevře závoru.

 

Pouze v případě, že se nedaří čárový kód načíst, musí uživatel vytáhnout parkovací lístek.

 

Pokud uživatel omylem vytáhne při vjezdu parkovací lístek, aniž by byl autorizovaný čárovým kódem, musí okamžitě parkoviště opustit a vjet na něj znovu s využitím čárového kódu. (Parkoviště lze do 10 minut po vjezdu opustit bez poplatku.)   FWAG považuje aktuálního majitele parkovacího lístku za oprávněného k užívání volného parkovacího místa. Společnost FWAG je oprávněna, nikoli však povinna, toto oprávnění ověřit.

5.2.    Výjezd

Po vložení parkovacího lístku u výjezdového sloupu a jeho opětovném vyjmutí se závora automaticky otevře. Výjezdový sloup rozpozná parkovací lístek až do konce rezervovaného období.

 

Dodatečné platby u pokladních automatů nebo u oprávněného personálu jsou nutné jen tehdy, pokud doba parkování překročí zadaný časový interval. Cena za dodatečnou parkovací dobu se určí na základě vyvěšených parkovacích sazeb. Pomocí kreditní karty lze doplatek vyrovnat také u výjezdního sloupu. Po stisku potvrzovacího tlačítka obdržíte stvrzenku.

5.3.    Dodatečný parkovací poplatek

Pokud uživatel neodveze vozidlo po uplynutí parkovací doby smluvené v potvrzení rezervace, bude mu započítán příplatek za užívání parkovacího místa ve výši vyvěšeného parkovacího tarifu.  Tento dodatečný poplatek je nutno zaplatit před tím, než vozidlo opustí parkoviště.


6.  Odpovědnost


6.1. Odpovědnost FWAG

FWAG nenese v žádném případě odpovědnost za jednání třetích stran, ani za krádež, vloupání, poškození a podobně, bez ohledu na to, zda se tato třetí strana pohybovala na parkovišti oprávněně či neoprávněně.   FWAG nese odpovědnost za škody způsobené v důsledku selhání operačního systému parkoviště a za jiné škody na majetku pouze v případě, že jsou způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí společností FWAG nebo jejích asistentů.

FWAG nenese žádnou odpovědnost ani za další škody, které vzniknou přímo nebo nepřímo z důvodu vyšší moci, zejména následkem přírodních událostí.

6.2. Oznamovací povinnost uživatele

Uživatel je povinen ohlásit poškození zaparkovaného vozidla personálu FWAG odpovědnému za parkoviště (pokud je to nutné, použít nouzové volání) a umožnit mu prohlédnout vozidlo.

V případě poškození, jež není zjevné, je nutné zaslat písemné oznámení ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů po objevení škody.

Flughafen Wien Aktiengesellschaft
Postfach 1

1300 Wien‐Flughafen

6.3. Promlčecí lhůty

Pokud uživatel nesplnil v bodě 4.2. stanovenou oznamovací povinnost, ať už vlastní vinou nebo protože to nestihl ve stanovené lhůtě, veškeré nároky na náhradu škody ze strany uživatele FWAG pozbývají platnosti. Toto zproštění odpovědnosti neplatí v případě, že uživatel utrpěl zranění nebo mu společnost FWAG způsobila škodu hrubou nedbalostí či úmyslným nesprávným jednáním.

 

6.4. Odpovědnost uživatele

Uživatel nese odpovědnost za všechny škody, jež způsobil on sám, případně jeho zaměstnanci, zástupci nebo doprovodné osoby, společnosti FWAG nebo třetí straně. Kromě toho je odpovědný také za způsobené znečištění parkoviště.


7. Smluvní podmínky

7.1. Doba trvání smlouvy

Smlouva končí uplynutím doby parkování.

 

7.2. Povinnosti při ukončení smlouvy

Uživatel je povinen neprodleně po ukončení platnosti smlouvy odvézt zaparkované vozidlo z parkoviště. Pokud uživatel nesplní tuto svou povinnost do 6 (šesti) týdnů, je společnost FWAG oprávněna odstranit vozidlo uživatele z parkoviště pomocí odtahové služby. V tomto případě musí nést náklady za odtah vozidla uživatel.

Společnost FWAG je oprávněna v případě porušení podmínek parkování, a to zejména při znečištění nebo jiném poškození majetku,dát vozidlo odtáhnout na náklady uživatele.

 

7.3. Bezprostřední nebezpečí

Rovněž v případě bezprostředního nebezpečí je společnost FWAG oprávněna odstranit vozidlo uživatele z parkoviště.


8. Závěrečná ustanovení


8.1. Soudní příslušnost; rozhodné právo

Místem plnění je Vídeň. Jako výhradní místo soudní příslušnosti je stanoven příslušný soud pro obvod 1010 Wien (Vnitřní město, Innere Stadt), Rakousko.

 

Na veškeré právní spory vzniklé z nebo v souvislosti se smlouvou o využití parkovacího místa včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek a podmínek odstavení vozidla se vtahuje výhradně rakouské právo s výjimkou všech kolizních norem a Úmluv OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a nařízení ŘÍM I.

8.2. Klauzule o oddělitelnosti

V případě, že bude některá z podmínek neúčinná, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek pro online rezervaci parkování. Možnou neúčinnou podmínku je možné nahradit účinnými ustanoveními, která se nejvíce blíží obchodnímu účelu původního ustanovení.

 

8.3. Překlady

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vytvořeny v německém jazyce, který je závazný pro všechny záležitosti s tímto spojené. Každá verze těchto Všeobecných obchodních podmínek v jiném jazyce je určena výhradně pro snadné pochopení a nemá žádné právní účinky. Pro vyloučení pochybností platí, že německá verze těchto Všeobecných obchodních podmínek má přednost před jakoukoli jinou jazykovou verzi těchto VOP.

Stav: červenec 2014